Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Vybavuje:ng. arch. Tomáš Slovák

 

051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

- doručiť vyplnenú žiadosť

- projektovú dokumentáciu spracovanú v súlade s platnými predpismi a normami STN.  Dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť. V dokumentácii musí byť zakreslený návrh trasy prípojok inžinierskych sietí.

- list vlastníctva

- kópiu z katastrálnej mapy

 

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- vykonávacie vyhlášky k stavebnému zákonu (č. 453/2000 Z.z., 55/2001 Z.z, 608/2003 Z.z.)

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

- Územný plán sídelného útvaru Veľký Šariš (ďalej len ÚPN-SÚ)

- Územný plán zóny (ak je pre dané územie spracovaný) spolu s VZN o jeho záväzných častiach

 

Poplatky:

- bez správneho poplatku

 

Upozornenie

Záväzné stanovisko sa vydáva ako jeden z podkladov nutných pre začatie územného a stavebného konania k investičnému zámeru. 

 

Lehota na vybavenie:

- do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najneskôr do 60 dní. Ak žiadosť nebude vybavená do stanoveného termínu, žiadateľ bude o tom upovedomený (§ 49 správneho poriadku).

 


 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka