Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Výrub stromov

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta / obce/. 
Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

 

Žiadosť musí obsahovať prílohy:

·         list vlastníctva nie starší ako tri mesiace,

·         doklad o zaplatení správneho poplatku v pokladni obce

·         kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne nie  starší ako tri mesiace,

Poplatky:

·         fyzické osoby = 10,00 EUR

·         právnické osoby = 100,00 EUR

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

a.     za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,

        meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,

b.     v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške

             130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2,

c.     na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,

d.     pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe

             vzniku značnej škody na majetku,

e.     ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov,

f.      ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný

             na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade

             výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom

             sa drevina nachádza,

g.     na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2,

h.     na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným

              predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín,

i.      ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo

              biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Ustanovenie podľa písm. a) a b) sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.

Ten, kto z dôvodov uvedených v písm. d) drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši, oddelenie výstavby.  Tlačivo oznámenia musí obsahovať všetky náležitosti ako žiadosť na výrub dreviny. Zároveň je potrebné preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.


 

 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka