Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Všeobecné informácie

Vybavuje:

Mgr. Viliam Kall - právnik

 

tel. 051 / 321 41 23

      0915 745 469

pravne@velkysaris.sk

 

Spôsob odpredaja:

Ak zákon o majetku obce neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku mesta sa musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže,

b) dobrovoľnou dražbou,

c) priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu (znalecký posudok), pričom tento postup je možné uskutočniť len ak všeobecná hodnota nehnuteľnosti nepresiahne 40.000 €

 

Vyššie uvedené spôsoby sa nepoužijú pri predaji :

 • nehnuteľného majetku, ktorý je mesto povinné previesť podľa osobitného predpisu alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu,
 • pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
 • podielu majetku mesta, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
 • hnuteľnej veci, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako 3 500 eur,
 • v prípadoch hodný osobitného zreteľa, o ktorých MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

     Prípady hodné osobitého zreteľa:   zámena nehnuteľností, prevod nehnuteľností vo verejnom záujme, prevod nehnuteľností zo zákona (napr. rozhodnutím súdu, pozemkového úradu), prevody nehnuteľností do výmery 50 m2 vrátane a iné prípady o ktorých MsZ rozhodne uznesením.

 

Cena:

                   Prevody vlastníctva majetku mesta priamym predajom sa musia vykonať najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (znalecký posudok).

                   Cena za predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy sa stanovuje vo výške minimálne 10 eur za m2, pre tých žiadateľov, vrátane ich právnych predchodcov, ktorí minimálne 15 rokov vlastnia stavby charakteru: rodinné domy, garáže, hospodárske stavby a nádvoria (dvor) pri rodinných domoch.

                   Cena v ostatných prípadoch sa dojednáva dohodou a po odsúhlasení MsZ.

 

                   Pri odplatných prevodoch majetku mesta je kúpna cena splatná do 90 dní od právoplatnosti a účinnosti uznesenia mestského zastupiteľstva, inak platnosť uznesenia zaniká. To neplatí, ak mestské zastupiteľstvo uznesením rozhodlo, že lehota splatnosti ceny je dlhšia ako 90 dní. V tomto prípade platnosť uznesenia zaniká 60 dní po lehote, v ktorej mala byť kúpna cena zaplatená.

                   Do 7 pracovných dní, od zaplatenia kúpnej ceny podá mesto návrh na vklad vlastníckeho práva. Pri nadobúdaní majetku sa podmienky splatnosti dohodnú v zmluve s tým, že kúpnu cenu  mesto zaplatí až po povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, pokiaľ nie je uznesením MsZ rozhodnuté inak. 

 

Ostatné:

                   Náklady súvisiace s vypracovaním geometrického plánu a ostatné náklady súvisiace s prevodom majetku mesta hradí kupujúci.

 

                   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku mesta do vlastníctva, je povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči Mestu Veľký Šariš, jeho organizáciám, štátu, daňovým úradom a poisťovniam po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku, veriteľa a stručné odôvodnenie záväzku.

 

                   MsZ zároveň schvaľuje aj zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o záložnom práve, zmluvy o odplatnom a bezodplatnom vecnom bremene, notárske zápisnice, príp. spoločenské zmluvy o založení obchodných spoločností - vrátane časti týkajúcich sa nakladania a prevodu majetku mesta.


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka