Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Technické služby Veľký Šariš

Slobodný prístup k informáciam

Spôsob zriadenia právnickej osoby:

Príspevková organizácia zriadená v zmysle §11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

 

Právomoci a kompetencie:

a) oprava a údržba mestských komunikácií a verejných priestranstiev

b) oprava a údržba verejného osvetlenia

c) údržba verejnej zelene

d) čistenie mesta

e) nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

f) správa a údržba majetku zriaďovateľa  súvisiaceho s činnosťou príspevkovej organizácie

g) správa a údržba ostatného majetku vo vlastníctve zriaďovateľa

h) ostatné služby

i) verejnoprospešné činnosti a služby pre mestom zriadené organizácie

j) vykonávanie drobných a jednoduchých stavieb, stavebných úprav, prípravných a dokončovacích prác

 

Organizačná štruktúra: link

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 

Postup pri sprístupňovaní informácií
Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/200 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám voči mestu ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne (osobne do podateľne alebo poštou), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť o sprístupnenie informácií je možné podať osobne alebo písomne počas pracovných dní v čase 7. – 15. hod.

Pre podanie žiadosti písomne: osobne alebo poštovou službou

Technické služby Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba č. 1
082 21 Veľký Šariš

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou bez časového obmedzenia:

technickesluzby@velkysaris.sk

 

Pre podanie žiadosti telefonicky v pracovných dňoch v čase 7. - 15. hod.

0910 855 455

 

Technické služby Veľký Šariš ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:
1. štátne tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 2)
2. služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
3. daňové tajomstvo (zák. č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
4. obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)
5. ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák. č. 211/2000 Z. z.
 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií: link

 

 

 

 

 


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka