Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Prednosta mestského úradu

Mgr. Sylvia Hetmánková - prednosta MsÚ

e-mail: prednosta@velkysaris.sk

Tel:  051 / 321 41 18

         0917 421 592

 

Prednosta MsÚ je zamestnancom mestského úradu, ktorého do funkcie vymenúva primátor mesta.
Prednosta zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

Prednosta  úradu vedie činnosť MsÚ. Je nadriadený vedúcim pracovníkom a pracovníkom všetkých organizačných zložiek MsÚ- výkonných prvkov MsÚ.

 

Prednosta MsÚ zodpovedá najmä za :

 • organizáciu činností MsÚ,
 • včasnosť, správnosť, komplexnosť a formálnu úpravu vypracúvaných materiálov

       pre roz­hodovanie na príslušných stupňoch riadenia,

 • personálnu prácu vo svojej pôsobnosti,
 • návrhy týždenných, mesačných a ročných plánov v súčinnosti s primátorom mesta a vedúcimi oddelení MsÚ,
 • účelné hospodárenie a využívanie rozpočtových prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom,
 • dodržiavanie  ochrany služobného tajomstva,
 • zabezpečenie spolupráce s orgánmi mesta, MsZ, orgánmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami,
 • zabezpečovanie odborných podkladov a materiálov na rokovanie MsZ,
 • plnenie ďalších úloh určených MsZ a primátorom mesta, primeraných jeho pracovnému zariadeniu, ktoré sú v súlade s platnou právnou úpravou,
 • organizovanie školení v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva – zabezpečovanie školení odbornými  školiteľmi.

 
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka