Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Právnik, projektový manažér

Mgr. Katarína Krochmaľová

(JUDr. Viliam Kall - uvoľnený na výkon verejnej funkcie od 30.11.2018)

 

Tel.: 051 /  321 41 23 ,

e-mail: katarina.krochmalova@velkysaris.sk


Náplň práce:
- tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni mesta,
- zastupovanie zamestnávateľa v právnych sporoch,
- vykonávanie odbornej práce na úseku spravovania nehnuteľností,
- vymáhanie nedoplatkov na daniach z nehnuteľností práv. i fyz. osôb a všetkých miestnych daní a poplatkov - konkurzné konania - prihlášky, návrhy na výkon exekúcie, zriadzovanie a uplatňovanie záložných práv na hnuteľné, nehnuteľné veci a pohľadávky daňových subjektov,
- daň za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje - vyrubenie, výzvy, vymáhanie,
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia - evidencia poplatníkov, vyrubenie, výzvy, vymáhanie,
- odpadové hospodárstvo - poplatky za komunálny odpad právnických a fyzických osôb - podnikateľov - evidencia, výzvy, platobné výmery, vymáhanie v rámci ex. konania, vymáhanie poplatkov za KO fyzických a právnických osôb,
- zabezpečovanie personálnej práce - pracovné zmluvy, ukončenie pracovného pomeru, výpovede, upozornenia na porušovanie prac. disciplíny, dohody o vykonaní práce, rozhodnutia o plate, pracovné náplne, výberové konania, evidencia a korešpondencia žiadateľov o prijatie do pracovného pomeru,
- evidencia právnických a fyzických osôb - podnikateľov a registrácia samostatne hospodáriacich roľníkov, vybavovanie IČO na ŠÚ,
- povoľovanie prevádzok - evidencia, súhlasné stanoviská, povoľovanie času predaja prevádzok - predajný a prevádzkový čas, prechodné uzatvorenia prevádzky, povoľovanie ordinačných hodín neštátnych zdravotníckych zariadení,
- správa majetku - spracovávanie všetkých typov zmlúv - kúpne, o dielo, nájomné, darovacie, o výpožičke, o budúcej zmluve, zámenné, o združení, majetkoprávne vysporiadania,
- styk s katastrálnym úradom - návrhy na vklad, na zápisy,
· výherné hracie automaty - povolenia, zmeny,
· notárske osvedčenia - vyjadrenia mesta,
· voľby, referendá, /sčítanie ľudu/ - príprava, evidencia podkladov, archivácia, hlásenia,
· štatistické výkazy - voľby, sam. hosp. roľníci, regionálna štatistika,
· riešenie priestupkov a ukladanie pokút - ukladané mestom právnickým osobám a fyzickým osobám - uloženie aj vymáhanie,
· poskytovanie súčinnosti - mestskej polícii, exekútorom, notárom, súdom - vyjadrenia na dožiadania,
· agenda v oblasti zriadenia nadácie, mestského múzea a galérie,
· príspevkové organizácie a iné organizácie zriadené mestom - zriaďovacie listiny, dodatky, atď.


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka