Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Vybavujú:
Ing. arch. Tomáš Slovák, Mgr. Martin Vaško,  Mária Šebestová

 

051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

- doručiť vyplnenú žiadosť vrátane príloh

 

Prílohy:

- doklad o vlastníctve (list vlastníctva na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace)

- kópia katastrálnej mapy predmetného územia

- 1x pôvodná situácia osadenia stavby a inžinierskych sietí

- 1x pôvodný projekt stavby overený stavebným úradom

- 2x projekt stavby overený projektantom (súhrnná správa obsahujúca údaje v rozsahu navrhovanej zmeny, 2x situáciu osadenia stavby ak sa mení vonkajšie pôdorysné usporiadanie stavby, výkresová dokumentácia v rozsahu navrhovanej zmeny, statické posúdenie navrhovanej zmeny (ak ide o zásah do nosnej konštrukcie). Projektová dokumentácia musí byť spracovaná  osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.

- doklad o zaplatení správneho poplatku

- mená a adresy vlastníkov susedných nehnuteľností ak došlo k zmene týchto vlastníkov od vydania stavebného povolenia

 

Súvisiace predpisy:

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

Poplatky:

- poplatok - 20,00 €

 

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Lehota na vybavenie:

- v jednoduchých prípadoch 30 dní

- v zložitejších prípadoch 60 dní

 

 


 

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

webygroup
ÚvodÚvodná stránka