Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

(rozkopávky, podvrtávky, uzávierka, napojenie na miestne komunikácie)

 

Vybavujú:
Ing. arch. Tomáš Slovák, Mgr. Martin Vaško,  Mária Šebestová​​​​​​​

 

051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

- doručiť vyplnenú žiadosť vrátane príloh

 

Prílohy k žiadosti:

- katastrálna mapa,

- situácia z projektu stavby – komunikácia/vozovka, parkovisko, chodník a pod./so zakreslením miesta rozkopávky a bodom napojenia na inžiniersku sieť – hlavný rozvod , situácia s miestom napojenia na pozemnú komunikáciu,

- projekt organizácie dopravy – návrh dopravného značenia, spracovaný odborne spôsobilou fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,

- stanovisko OR PZ, KDI v Prešove– fotokópia,

- projekt bezbariérovej úpravy a chodníka, spracovaný odborne spôsobilou fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou projektovať dopravné stavby,

- stavebné povolenie – právoplatné,

- doklad o uhradení správneho poplatku.

 

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskor. predpisov

- zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Poplatky:

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií: 80 €. 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií: 70 €.
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií: 40 €.

Položka 84

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu: 40 €. 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Položka 85

Povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti: 30 €. 

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

 

Lehota na vybavenie:

- do 30 dní


 
 • Oznam

  Vážení občania, oznamujeme, že dňa 24.10.2019 (štvrtok) bude Mestský úrad z organizačných dôvodov zatvorený. Za porozumenie ďakujeme.

  22.10.2019 viac
 • Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ

  22.10.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka