Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vybavuje:

Iveta Perecárová

Matričný úrad – Centrum prvého kontaktu

 

051 321 41 24

matrika@velkysaris.sk

 

Kto je poplatníkom?

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor alebo prípadne inú nehnuteľnosť evidovanú v katastri nehnuteľnosti na iný účel ako na podnikanie

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

 

Kedy vzniká poplatková povinnosť?

Poplatková povinnosť vzniká:

dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu

dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou, nájmom a pod.)

 

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný nahlásiť všetky identifikačné údaje ako i údaje rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastane takáto skutočnosť – viď tlačivo

- k vlastníte na území mesta viac nehnuteľností než tú, v ktorej máte trvalý pobyt, ste povinný uviesť mená nájomcov bývajúcich v tejto nehnuteľnosti z dôvodu vyrúbenia poplatku za komunálny odpad (tlačivo 

 

Zníženie a odpustenie poplatku

zníženie poplatku za KO , ak sa poplatník preukáže nasledovnými dokladmi:

potvrdenie o návšteve školy na území SR (s výnimkou denne dochádzajúcich),

potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/a­gentúry alebo pracovnú zmluvu na území SR (s výnimkou denne dochádzajúcich),

potvrdenie o prechodnom pobyte.

odpustenie poplatku za KO, ak sa poplatník preukáže nasledovnými dokladmi:

potvrdenie o návšteve školy mimo územia SR,

potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa/a­gentúry alebo pracovnú zmluvu alebo pracovné povolenie (mimo územia SR) alebo čestné vyhlásenie,

potvrdenie o umiestnení DD /mimo mesta/

potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,

potvrdenie o prechodnom pobyte a vyrubení/zaplatení poplatku v danej obci. rep. meste

 

Doklady na uplatnenie úľavy alebo oslobodenia predložiť každoročne najneskôr do 15. mája.

Pri zmenách v priebehu roka si poplatník môže uplatniť nárok na zníženie alebo oslobodenie od poplatku s predložením hodnoverných dokladov preukazujúcich nárok na zníženie poplatku (potvrdenie o zmene trvalého pobytu mimo územia mesta, kópia úmrtného listu) alebo o poplatku za preukázané obdobie vždy v lehote 30 dní od zmeny. Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník OZNÁMI  túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený.


 
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Dlhá

  9.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Doplnenie verejného osvetlenia ul. Višňová

  5.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka