Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Podateľňa a dane

Janka Kušnírová 

e-mail: dane@velkysaris.sk

            janka.kusnirova@velkysaris.sk

tel.: 051 / 321 41 17

 

Referent centra prvého kontaktu – zodpovedá za:

 

- správu  daní a poplatkov v kompetencii mesta (dane z nehnuteľností a daň za psa),

- správu miestnej dane za ubytovanie,

- zabezpečenie vymáhania pohľadávok,

      - zabezpečenie  zverejňovania a evidencie dražobných oznámení, pohľadávok daňových  

  úradov a notárskych oznámení,

- zabezpečenie  zverejňovania schválených všeobecne záväzných nariadení mesta na

  úradnej tabuli mesta,

- vydáva platobné výmery na daň z nehnuteľností pre fyzické a právnické osoby, za psa, na miestnu daň za ubytovanie,

- priamy kontakt medzi občanmi mesta a samosprávou mesta a poskytuje občanom     

   informácie o činnosti mestského úradu,

- poskytovanie odborných rád a pomoci pri vypĺňaní tlačív občanom tak, aby mohli

         svoje požiadavky vybaviť priamo na mieste, prípadne usmernenie na akom oddelení

         môže svoju požiadavku vybaviť

- funkciu podateľne, príjem a evidenciu záznamov a zásielok doručených osobne a ich 

   následné  odovzdávanie  registratúrnemu stredisku – sekretariátu,

- poskytovanie základných informácií občanom o orgánoch mesta, štruktúre kompetenciách                                   samosprávy, menné zoznamy poslancov za volebné obvody, zastupovanie referenta          ohlasovne, evidencie obyvateľstva a pokladne.

 

 

Nora Skalková

mail: nora.skalkova@velkysaris.sk

 

Referent centra prvého kontaktu – doručovateľ – zodpovedá za

 

- doručovanie zásielok MsÚ v rámci obvodu mesta a jeho mestských častí,

  zabezpečenie doručenia zásielok MsÚ prostredníctvom Slovenskej pošty

- príjem zásielok podľa zákona o verejnom obstarávaní,

- triedenie a koordinovanie vybavovania došlej korešpondencie, zabezpečenie jej evidencie 

  a rozdelenie na oddelenia,

- súčinnosť pri kompletizácii materiálov na MsZ a príprave na doručenie poslancom,

 - materiálno – technické zabezpečenie na MsZ a podujatí podľa pokynov nadriadeného, 

 - úradné overovanie listín,                                                                                                                                                                                                                                                            -  zastupovanie referenta pokladne a evidencie obyvateľov.


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka