Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vybavujú:
Ing. arch. Tomáš Slovák, Mgr. Martin Vaško,  Mária Šebestová​​​​​​​

 

051 / 3214116, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

- doručiť vyplnenú žiadosť spolu s prílohami

 

Prílohy:

- geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený správou katastra

- kópia pôvodného stavebného povolenia

- revízne správy a atesty: elektro, plyn, komín, nepriepustnosť žumpy, tlaková skúška vodovodu a kanalizácie

- v prípade napojenia na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu, zmluvu s vodárňami o dodávke vody z vodovodu a odvádzaní odpadových vôd kanalizáciou

- preberací protokol (v prípade realizácie stavby dodávateľsky)

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy

- dokumentáciu skutočného realizovania stavby (v prípade zlúčeného konania so zmenou stavby pred dokončením)

- v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie

- doklad o zaplatení správneho poplatku

- energetický certifikát

 

Súvisiace predpisy:

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

Poplatky:

- rodinný dom - 35,00 €

- bytový dom - 120,00 €

- chata - zastavaná plocha do 25 m2 vrátane - 25,00 €

                 zastavaná plocha nad 25 m2 - 50,00 €

- stavebné úpravy - rodinný dom + chata - 25,00 e

                                     bytový dom - 50,00 €

                                     garáž - 20,00 €

                                     prípojky - 20,00 €

                                     ČOV - 20,00 €

                                     parkoviská - 20,00 €

                                     bazény, sklady - 20,00 €

 

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie 

 

Lehota na vybavenie:

- v jednoduchých prípadoch 30 dní

- v zložitejších prípadoch 60 dní

 


 
 • Oznam

  Vážení občania, oznamujeme, že dňa 24.10.2019 (štvrtok) bude Mestský úrad z organizačných dôvodov zatvorený. Za porozumenie ďakujeme.

  22.10.2019 viac
 • Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ

  22.10.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka