Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Národný projekt : KOMUNITNÉ CENTRUM

 

V meste Veľký Šariš žijú obyvatelia rómskej národnosti rozptýlení v meste, ale výrazná väčšina žije v prostredí komunity, vykazujúcej niektoré typické atribúty marginalizovaných a sociálne vylúčených spoločenstiev. Komunita sa nachádza v extraviláne mesta a z hľadiska typológie predstavuje ulice, bytové domy a bunky. V tejto komunite žije cca 510 obyvateľov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a na slabé ekonomické možnosti obyvateľov je obmedzený ich prístup k formám kultúrneho a spoločenského vyžitia, deti a mládež majú obmedzené alebo žiadnu možnosť realizácie záujmovej činnosti či už v športovej alebo umeleckej oblasti.

 

Poslaním Komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieť k sociálnemu začleneniu sociálne vylúčených osôb a to ako na lokálnej tak aj na individuálnej úrovni.

 

Pod pojmom sociálne začlenenie rozumieme sprístupnenie takých príležitosti a možnosti, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a aj rodinám pomôže v plnej miere sa zapojiť do sociálneho a kultúrneho života v lokalite, v ktorej žijú a aj v celej spoločnosti.

V rámci Komunitného centra sa hľadajú také formy a programy, ktoré napomáhajú  k vyriešeniu zistených sociálnych problémov.

 

Komunitné centrum je zamerané primárne na systematickú prácu s deťmi, tínedžermi a s mladými dospelými, matky s deťmi, spoluprácu s rodičmi a pedagógmi, ako aj s deťmi so špecializovanými potrebami a občanmi MRK. Prostredníctvom vzdelávacích a voľnočasových aktivít sú klienti vedení k vytváraniu svojpomocných skupín, ktoré majú možnosť prispieť k zmene nielen svojej situácie, ale aj k zmene riešenia problémov v rámci komunity. Komunitné centrum je zamerané na prevenciu  a motiváciu a snaží sa o komplexné zlepšenie zručností klientov.  

 

Komunitné centrum podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom.

 

 

Popis práce Komunitného centra :

 

     Mesto Veľký Šariš od 1.6.2015 realizuje projekt Komunitné centrum na ul. Korpašskej v nasledovných pozíciach :

 

a/ Odborný pracovník Komunitného centra poverený riadením KC

  • Riadi Komunitné centrum, poskytuje sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov klientom Komunitného centa, vytvára a udržuje strategické partnerstvá s jednotlivými organizáciami a inštitúciami, poskytuje poradenstvo a asistenciu inštitúciám a samosprávam pri vytváraní strategických koncepcií sociálneho začleňovania, zapája sa do procesov tvorby sociálnej politiky, zabezpečuje aktivity nevyhnutné na realizáciu a rozvoj služieb Komunitného centra, organizovanie, metodiku a personálne vedenie pracovníkov KC, aktivity nevyhnutné na úspešnú realizáciu a administráciu NP KC.

 

b/  Odborný pracovník Komunitného centra     

  • zisťuje a mapuje potreby komunity, vyhľadáva klientov a  potencionálnych prijímateľov Komunitného centra, realizuje aktivity v oblasti prípravy na školské vyučovanie, vedie aktivity prebiehajúce v Komunitnom centre, sústavne sa vzdeláva a rozvíja vlastný profesionálny rozvoj.

 

c/   Pracovník Komunitného centra

  • samostatne realizuje odborne nenáročné aktivity a činnosti v rámci nízko prahových a preventívnych aktivít, zúčastňuje sa porád, školení a supervízií, vedie nevyhnutnú administráciu.

        

viac informácií na stránke Implementačnej agentúry http://www.npkiku.gov.sk/


 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 18.11.2018

meniny má: Eugen

webygroup
ÚvodÚvodná stránka