Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Miestne občianske poriadkové služby

OPLZ.jpg

 

Miestne občianske poriadkové hliadky - Veľký Šariš

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1.

 

Mesto Veľký Šariš bolo v predmetnej výzve úspešné a od 1.12.2017 začalo s výkonom miestnej poriadkovej služby prostredníctvom štyroch členov občianskej hliadky.

 

Názov projektu : Miestne občianske poriadkové hliadky - Veľký Šariš

Typ projetku: Dopytovo orientovaný projekt

Kód projektu: 312051J792

Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Prešov, Mesto Veľký Šariš

Začiatok realizácie projektu: 1.12.2017

Trvanie projektu: 36 mesiacov  (ukončenie 11/2020)

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít Investičná priorita: 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 100 804,32 EUR

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 5%

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR) 95 764,10 EUR

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR) 5 040,22 EUR

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 

odkaz na riadiaci orgán pre OP ĽZ zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  www.esf.gov.sk

 

odkaz na sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR www.minv.gov.sk


 
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka