Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Mesto Veľký Šariš

Postup pri sprístupňovaní informácií 

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/200 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám voči mestu ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne (osobne do podateľne MsÚ alebo poštou), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Žiadosť o sprístupneniei informácií je možné podať osobne alebo písomne v stránkové dni mestského úradu.

Pre podanie žiadosti písomne:

Mesto Veľký Šariš
Mestský úrad Veľký Šariš
Námestie sv. Jakuba č. 1
082 21 Veľký Šariš

Pre podanie žiadosti faxom:
051/321 41 13

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou:
podatelna@velkysaris.sk

Pre podanie žiadosti telefonicky:
051/321 41 11

Mesto Veľký Šariš ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:
1. štátne tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 2)
2. služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
3. daňové tajomstvo (zák. č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
4. obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)
5. ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák. č. 211/2000 Z. z.

Podateľňa mestského úradu je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať poštou alebo prostredníctvom podateľne mestského úradu.Sadzobník poplatok vyberaných mestom viac tu
 

 

Ako vybaviť - ŽIadosti, tlačivá   viac tu

Nájdete tu základné informácie potrebné k vybaveniu jednotlivých žiadostí na mestskom úrade. V popise sú uvedené podmienky, lehoty, poplatky, žiadosti a všetky nutné prílohy k jednotlivým žiadostiam.  Vyplnené a podpísané žiadosti spolu s prílohami môže poslať na adresu mestského úradu, alebo odovzdať osobne v centre prvého kontaktu mestského úradu. 

 

Spôsob zriadenia mesta Veľký Šariš, jeho právomoci a kompetencie upravuje :

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Štatút mesta Veľký Šariš

Základnou organizačnou normou mestského úradu je organizačný poriadok 

 

MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA 

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti sprístupnenia informácií. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané, z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva a tiež proti akému rozhodnutiu smeruje. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu vyhovieť v plnom rozsahu do 30 dní od jeho doručenia. Ak mestský úrad odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu. V súlade s § 19 ods. 2 zákona o slobode informácií ak ide o rozhodnutie mestského úradu, o odvolaní rozhoduje primátor mesta. O odvolaní rozhoduje primátor mesta do 15 dní odo dňa, v ktorý mu mestský úrad, ktorý vydal prvostupňové rozhodnutie, odvolanie doručil. Ak primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Rozhodnutie primátora mesta je preskúmateľné súdom. Ak primátor mesta odvolanie proti povinnej osobe zamietne (vrátane fiktívneho rozhodnutia) a žiadateľ sa neuspokojí s takýmto rozhodnutím v odvolacom konaní, môže podať na Krajský súd v Prešove žalobu v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia, resp. odo dňa kedy malo byť žiadateľovi doručené. Odvolanie sa podáva primátorovi mesta prostredníctvom mestského úradu.

 

Databáza prevodov a prechodov nehnuteľných a hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta do vlastníctva tretích osôb v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov

 

 

Aktuálne znenie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov :

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií - Ministerstvo spravodlivosti SR

 


 
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Dlhá

  9.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Doplnenie verejného osvetlenia ul. Višňová

  5.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka