Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Matričný úrad

Perecarova.JPG

Iveta Perecárová – matrikárka

Tel.: 051/  321 41 24

 

Čo môžete vybaviť na Matričnom úrade vo Veľkom Šariši?

•          sobášny list
•          úmrtný list
•          žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky
•          žiadosť o vydanie dokladu na použitie v cudzine
•          oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
•          plná moc
•          čestné vyhlásenie
•          žiadosť o uzavretie manželstva
•          osvedčovanie podpisov a fotokópii listín
•          uzavretie zmluvy na hrobové miesto

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i    ú m r t í    p r í b u z n é h o?
-          pri úmrtí  príbuzného je potrebné priniesť na matričný úrad, kde sa  matričná udalosť stala
-           list o prehliadke mŕtveho  (4x)
-          občiansky preukaz zosnulého

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i    n á r o d e n í   d i e ť a ť a ?
-          občiansky  preukaz oboch rodičov
-          sobášny list

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i   s o b á š i    o b č a n o v   SR?
-           na matričnom úrade vyzdvihnúť  žiadosť o uzavretie manželstvá
-           vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstvá priniesť najmenej dva týždne  vopred
-          občianske preukazy oboch snúbencov spolu s rodnými listami
-          ak ide o ďalšie  manželstvo je potrebné predložiť  
-          v prípade ak je snúbenec  rozvedený , -á   -   právoplatný rozsudok o rozvode,
-           v prípade ak je snúbenec  vdovec resp. vdova  -je potrebné predložiť Úmrtný list  manžela resp. manželky  z predchádzajúceho manželstva

A k o   p o s t u p o v a ť    p r i   s o b á š i    o b č a n a    SR   s   c u d z i n c o m ?
-          žiadosť o uzavretie manželstva
-          rodný list,
-          doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
-          doklad o štátnom občianstve
-          doklad o pobyte
-          potvrdenie o osobnom stave
-          doklad , ktorým možno preukázať totožnosť
-          právoplatný  rozsudok o rozvode
-          úmrtný list  manžela, -ky, ak ide o vdovca resp. vdovu


Všetky doklady vydané v cudzine musia byť preložené súdnym tlmočníkom do slovenčiny a v prípade   potreby aj legalizované – osvedčovacou pečiatkou - Apostillou ,
o       ak  ide  o štáty, ktoré pristúpili na Dohovor
o       ak ide o štát , ktorý nie je členom tohto dohovoru  , potom je  potrebná superlegalizáciu ( doklad overí  Ministerstvo zahraničných vecí štátu, ktorý doklad vydal a následne zastupiteľský úrad SR v danom štáte)
o       ak  žiadateľ o uzavretie manželstva neovláda slovensky jazyk,  tak  právoplatnosť obradu potvrdí podpisom aj pečiatkou  prizvaný tlmočník, ktorého prítomnosť je na tomto obrade nutná


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka