Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký Šariš Hľadať
 
 

Majetkové prevody - prípady osobitného zreteľa

Prípady hodné osobitého zreteľa

Zámery na prenájom a majetkové prevodyVytlačiť
 

Prenájom parcely Kn C 3584/1 – Martin Sivák

 Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer prenajať pozemok, v k.ú. Veľký Šariš  parc. Kn C č. 3584/1, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o výmere 10 x 8 m  z celkovej plochy 24 851 m2 za nájomné vo výške 10 € ročne Martin Sivák bytom Korpašská 55, 082 21 Veľký Šariš ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Nájomca si  plánuje na prenajatom pozemku zriadiť dvor.

Zverejnené 08.04.2019

 

 Zámer na odpredaj parcely Kn C 22, Kn C 24, KnC 23 – n. o. Bez bariér

 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať parcelu Kn C 22 o výmere 536  m2, druh záhrada,  Kn C 23 o výmere 174 m2, druh záhrada a Kn C 24 o výmere 1069 m2 druh: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Šariš vo vlastníctve mesta v prospech neziskovej org. Bez bariér n.o., Prostějovská 38, Prešov, IČO: 37887980 za  celkovú kúpnu cenu stanovenú  znaleckým  posudkom 66 300 € ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie - prevod sa uskutočňuje z dôvodu záujmu mesta vybudovať zariadenie s verejnoprospešným účelom - centra sociálnych služieb s nasledovnými osobitnými podmienkami:

  1. Zmluvná garancia umiestňovania občanov Veľkého Šariša,
  2. Uprednostňovanie zamestnávania občanov Veľkého Šariša,
  3. Cena pozemku určená po vyhodnotení znaleckého posudku vyhotoveného na základe objednávky mesta,
  4. Refundácia pomernej časti nákladov na vypracovanú projektovú dokumentáciu,
  5. Predkupné právo v prospech mesta v trvaní 10 rokov,
  6. Právo odstúpiť od zmluvy, ak nebude dodržaný verejnoprospešný účel stavby – poskytovanie sociálnych služieb.

 

Zverejnené 08.04.2019

 

 


 
 

Zámery na prenájom a majetkové prevodyVytlačiť
 

Prenájom parcely Kn C 4975 – Ing. Ivan Varga

 Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer prenajať pozemok, v k.ú. Veľký Šariš  parc. Kn C č. 4975, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 40 m2 z celkovej plochy 10 243 m2 za nájomné vo výške 5 € ročne Ing. Ivanovi Vargovi bytom Dr. Leščáka 7, 082 21 Veľký Šariš ako prípad hodný osobitného zreteľa. Odôvodnenie: Nájomca plánuje na prenajatom pozemku chovať včely.

Zverejnené 26.02.2019

 

 

 Zámer na odpredaj parcely Kn C 3584/1 – Milan Kancír

 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať v zmysle GP č. 98/2018 vyhotoveného GEOMAP Hriško Štefan, IČO: 14276089 overený pod č. G1-1398/18 novovytvorenú parcelu Kn C 2088/6 o výmere 148 m2, druh trvalý trávnatý porast a Kn C 2829/12 o výmere 152 m2, druh vodná plocha v k. ú. Veľký Šariš pre p. Milana Kancíra v celkovej výmere 300 m2 za cenu 15,-€/m2.

Prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu realizácie napojenia kanalizácie na ul. Trnkovej ako aj v kontexte zámeny vyriešenia prístupu cez pozemok p. Malinovského.

 

Zverejnené 26.02.2019

 

Zámer na prenájom bašty č.10

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľnosti, bašty č. 10 na hrade Šariš pre o.z. HRADBA ŠARIŠ IČO: 424 199 64 ako prípad osobitného zreteľa za nájomné vo výške 100€/ročne na neurčitú dobu s 1 mesačnou výpovednou lehotou a to z dôvodu dôležitosti predmetnej bašty pre ďalšie vykonávanie dobrovoľníckych prác a fungovanie občianskeho združenia za účelom zefektívnenia dobrovoľníckej činnosti.

 

Zverejnené 26.02.2019

 


 
 

Zámery - majetkové prevodyVytlačiť
 


 
 

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový informačný portál nášho mesta. Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka