Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Majetkové prevody - prípady osobitného zreteľa

Prípady hodné osobitého zreteľa

Zámer na prenájom a predaj pozemkovVytlačiť
 

Žiadosť o prenájom pozemku – Ing. Ľubomír Leško

 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer prenajať časť pozemku pánovi Ing. Ľubomírovi Leškovi , bytom A. Hlinku 44, 082 21  Veľký Šariš v k.ú. Veľký Šariš  KN C parc. č. 1353/3, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 22 137 m2  a časť parcely  KN C parc. č. 1353/58, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 352 m2  za navrhnuté nájomné 10  € ročne na neurčitú dobu s 1 mesačnou výpovednou dobou. Požadovaná časť vyššie uvedených parciel  je o predpokladanej výmere cca 163 m2.

 

Odôvodnenie: Pozemok, ktorý žiada prenajať je v susedstve žiadateľa, a teda má záujem na jeho  riadnom obhospodarovaní a zveľaďovaní, ktoré dobrovoľne vykonáva v súčasnosti.

 

Ide o  prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Zverejnené 12.06.2019

 

Prenájom  a odpredaj parciel – Miroslav Pavlinský

 

 Mesto Veľký Šariš  opätovne zverejňuje zámer na odkúpenie časti pozemkov a prenájom časti pozemku p.  Miroslavovi Pavlinskému, Mlynská 6, 082 21 Veľký Šariš nakoľko došlo ku chybe v písaní :

 

 1.  Prenájom časti pozemku o predpokladanej výmere 93 m2 v k.ú. Veľký Šariš  parcela č. KN C 3429/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, celková výmera 6028 m2.  Stanovená výška nájomného je 100 € ročne.
 2.  

 

 1. Odpredaj časti pozemkov  a stavby na pozemku (prístrešok  na parcele č.KN 3546/2) ,   v zmysle GP č. 255/2019 vyhotoveného GEOPLAN, Ing. Ľudovít Bakoň, Konštantínova 3,  080 01 Prešov, IČO: 36 485 985,  novovytvorenú parcelu Kn C 3546/2 o výmere 87m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria z dôvodu vytvorenia skladu z existujúceho prístrešku a novovytvorenú parcelu  Kn C 3544/5 o výmere 46 m2, druh - zastavaná plocha a nádvoria  z dôvodu zlepšenia príjazdu pre zásobovanie tovaru do skladových častí budovy.

 

 

Všeobecná hodnota stavby  a pozemkov je spolu:  3 690,00 Eur

 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Zverejnené 12.06.2019


 
 

Zámer na prenájom a predaj pozemkovVytlačiť
 

Prenájom  a odpredaj parciel – Miroslav Pavlinský

 

 Mesto Veľký Šariš  zverejňuje zámer na odkúpenie časti pozemkov a prenájom časti pozemku p.  Miroslavovi Pavlinskému, Mlynská 6, 082 21 Veľký Šariš:

 

 1.  Prenájom časti pozemku o predpokladanej výmere 93 m2 v k.ú. Veľký Šariš  parcela č. KN C 3429/1, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, celková výmera 6028 m2.  Stanovené nájomné je 100 € ročne.

Odôvodnenie: realizácia parkoviska pred budovou určenou na podnikateľské účely

 

 1. Odpredaj časti pozemkov  a stavby na pozemku (prístrešok  na parcele č.KN 3546/2) ,   v zmysle GP č. 255/2019 vyhotoveného GEOPLAN, Ing.Ľudovít Bakoň, Konštantínova 3,  080 01 Prešov, IČO: 36 485 985,  novovytvorenú parcelu Kn C 3546/2 o výmere 85m2, druh: zastavaná plocha a nádvoria z dôvodu vytvorenia skladu z existujúceho prístrešku a novovytvorenú parcelu  Kn C 3544/5 o výmere 44 m2, druh - zastavaná plocha a nádvoria  z dôvodu zlepšenia príjazdu pre zásobovanie tovaru do skladových častí budovy.

 

 

Všeobecná hodnota stavby  a pozemkov je spolu:  3 600,00 Eur

 

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Zverejnené 03.05.2019


 
 

Zámery na prenájom a majetkové prevodyVytlačiť
 

Prenájom parcely Kn C 3584/1 – Martin Sivák

 Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer prenajať pozemok, v k.ú. Veľký Šariš  parc. Kn C č. 3584/1, druh pozemku – trvalý trávnatý porast o výmere 10 x 8 m  z celkovej plochy 24 851 m2 za nájomné vo výške 10 € ročne Martin Sivák bytom Korpašská 55, 082 21 Veľký Šariš ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Nájomca si  plánuje na prenajatom pozemku zriadiť dvor.

Zverejnené 08.04.2019

 

 Zámer na odpredaj parcely Kn C 22, Kn C 24, KnC 23 – n. o. Bez bariér

 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať parcelu Kn C 22 o výmere 536  m2, druh záhrada,  Kn C 23 o výmere 174 m2, druh záhrada a Kn C 24 o výmere 1069 m2 druh: zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Veľký Šariš vo vlastníctve mesta v prospech neziskovej org. Bez bariér n.o., Prostějovská 38, Prešov, IČO: 37887980 za  celkovú kúpnu cenu stanovenú  znaleckým  posudkom 66 300 € ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie - prevod sa uskutočňuje z dôvodu záujmu mesta vybudovať zariadenie s verejnoprospešným účelom - centra sociálnych služieb s nasledovnými osobitnými podmienkami:

 1. Zmluvná garancia umiestňovania občanov Veľkého Šariša,
 2. Uprednostňovanie zamestnávania občanov Veľkého Šariša,
 3. Cena pozemku určená po vyhodnotení znaleckého posudku vyhotoveného na základe objednávky mesta,
 4. Refundácia pomernej časti nákladov na vypracovanú projektovú dokumentáciu,
 5. Predkupné právo v prospech mesta v trvaní 10 rokov,
 6. Právo odstúpiť od zmluvy, ak nebude dodržaný verejnoprospešný účel stavby – poskytovanie sociálnych služieb.

 

Zverejnené 08.04.2019

 

 


 
 

Zámery na prenájom a majetkové prevodyVytlačiť
 

Prenájom parcely Kn C 4975 – Ing. Ivan Varga

 Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer prenajať pozemok, v k.ú. Veľký Šariš  parc. Kn C č. 4975, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 40 m2 z celkovej plochy 10 243 m2 za nájomné vo výške 5 € ročne Ing. Ivanovi Vargovi bytom Dr. Leščáka 7, 082 21 Veľký Šariš ako prípad hodný osobitného zreteľa. Odôvodnenie: Nájomca plánuje na prenajatom pozemku chovať včely.

Zverejnené 26.02.2019

 

 

 Zámer na odpredaj parcely Kn C 3584/1 – Milan Kancír

 

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer odpredať v zmysle GP č. 98/2018 vyhotoveného GEOMAP Hriško Štefan, IČO: 14276089 overený pod č. G1-1398/18 novovytvorenú parcelu Kn C 2088/6 o výmere 148 m2, druh trvalý trávnatý porast a Kn C 2829/12 o výmere 152 m2, druh vodná plocha v k. ú. Veľký Šariš pre p. Milana Kancíra v celkovej výmere 300 m2 za cenu 15,-€/m2.

Prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu realizácie napojenia kanalizácie na ul. Trnkovej ako aj v kontexte zámeny vyriešenia prístupu cez pozemok p. Malinovského.

 

Zverejnené 26.02.2019

 

Zámer na prenájom bašty č.10

Mesto Veľký Šariš zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľnosti, bašty č. 10 na hrade Šariš pre o.z. HRADBA ŠARIŠ IČO: 424 199 64 ako prípad osobitného zreteľa za nájomné vo výške 100€/ročne na neurčitú dobu s 1 mesačnou výpovednou lehotou a to z dôvodu dôležitosti predmetnej bašty pre ďalšie vykonávanie dobrovoľníckych prác a fungovanie občianskeho združenia za účelom zefektívnenia dobrovoľníckej činnosti.

 

Zverejnené 26.02.2019

 


 
 

Zámery - majetkové prevodyVytlačiť
 


 
 
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka