Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi

Vybavuje:

Bc. Janka Scepaníková – Sociálne oddelenie

 

051 7762104

socialne@velkysaris.sk

 

Čo potrebujeme:

 • doručiť   žiadosť (jednorazová dávka)
 • potvrdenie, že občan nemá voči mestu žiadne finančné záväzky ( miestne dane, nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod. ) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne ukončené súdne alebo exekučné konania a pod
 • potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, u dôchodcov potvrdenie o výške dôchodku
 • potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi, resp. kópiu rozhodnutia o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii medzi uchádzačmi o zamestnanie
 • potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí
 • potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa
 • rozsudok o určení výživného
 • stručne napísaný dôvod žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

 

Súvisiace predpisy:

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov

 

Upozornenie:

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, zakúpenie školských a hygienických potrieb pre nezaopatrené dieťa, na základné vybavenie domácnosti a potravín a na mimoriadne liečebne náklady

sociálna pomoc sa poskytuje pre rodinu a nezaopatrené deti v sociálnej a hmotnej núdzi na jednorazovú dávku nie je právny nárok.

 

Poplatky:

bez správneho poplatku

 

Lehota na vybavenie:

v lehote do 30 dní

 

Opravný prostriedok:

do 30 dní


 
 • Verejná vyhláška - VTS V. Šariš - Kanaš, optická prípojka, veľký Sordok

  19.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka