Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Informačné, reklamné a propagačné zariadenie

Vybavuje:

Mária Šebestová -

referent oddelenia výstavby

 

 051/3214116

 vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

doručiť vyplnenú žiadosť + prílohy

 

Prílohy k žiadosti:

2× projektová dokumentácia (pre jednoduché zariadenia náčrt), ktorá musí obsahovať najmä:

technický popis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinkov zariadenia na okolie, výkresy vysvetľujúce vyhotovenie a funkciuzariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadnú elektroinštaláciu;

doklad, ktorým možno preukázať vlastnícke, alebo iné právo k nehnuteľnosti na ktorej má byť zariadenie umiestnené (napr. výpis z evidencie nehnuteľností, alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou parciel, nájomná zmluva)

kópia katastrálnej mapy s vyznačením polohy zariadenia

vizualizáciu zariadenia (fotografické znázornenie)

doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili a pokiaľ ich predpisujú osobitné predpisy, vyplývajúce zo stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v platnom znení.

 

Poznámka: Pokiaľ sa situácia dotýka pamiatkovej zóny je potrebné doložiť stanovisko Krajského pamiatkového, pracovisko Prešov 

 

Súvisiace predpisy:

stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

zákon č. 286/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

§ 54 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní

 

Poplatky:

v jednoduchých prípadoch do 30 dní

v zložitejších prípadoch do 60 dní


 
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

  11.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka