Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Informačné, reklamné a propagačné zariadenie

Vybavuje:

Mária Šebestová -

referent oddelenia výstavby

 

 051/3214116

 vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

doručiť vyplnenú žiadosť + prílohy

 

Prílohy k žiadosti:

2× projektová dokumentácia (pre jednoduché zariadenia náčrt), ktorá musí obsahovať najmä:

technický popis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinkov zariadenia na okolie, výkresy vysvetľujúce vyhotovenie a funkciuzariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadnú elektroinštaláciu;

doklad, ktorým možno preukázať vlastnícke, alebo iné právo k nehnuteľnosti na ktorej má byť zariadenie umiestnené (napr. výpis z evidencie nehnuteľností, alebo výpis z pozemkovej knihy s identifikáciou parciel, nájomná zmluva)

kópia katastrálnej mapy s vyznačením polohy zariadenia

vizualizáciu zariadenia (fotografické znázornenie)

doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili a pokiaľ ich predpisujú osobitné predpisy, vyplývajúce zo stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. v platnom znení.

 

Poznámka: Pokiaľ sa situácia dotýka pamiatkovej zóny je potrebné doložiť stanovisko Krajského pamiatkového, pracovisko Prešov 

 

Súvisiace predpisy:

stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

zákon č. 286/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

§ 54 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní

 

Poplatky:

v jednoduchých prípadoch do 30 dní

v zložitejších prípadoch do 60 dní


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka