Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Vybavuje:ng. arch. Tomáš Slovák

 

051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

- doručiť vyplnenú žiadosť

- projektovú dokumentáciu spracovanú v súlade s platnými predpismi a normami STN.  Dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť. V dokumentácii musí byť zakreslený návrh trasy prípojok inžinierskych sietí.

- list vlastníctva

- kópiu z katastrálnej mapy

 

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- vykonávacie vyhlášky k stavebnému zákonu (č. 453/2000 Z.z., 55/2001 Z.z, 608/2003 Z.z.)

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

- Územný plán sídelného útvaru Veľký Šariš (ďalej len ÚPN-SÚ)

- Územný plán zóny (ak je pre dané územie spracovaný) spolu s VZN o jeho záväzných častiach

 

Poplatky:

- bez správneho poplatku

 

Upozornenie

Záväzné stanovisko sa vydáva ako jeden z podkladov nutných pre začatie územného a stavebného konania k investičnému zámeru. 

 

Lehota na vybavenie:

- do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najneskôr do 60 dní. Ak žiadosť nebude vybavená do stanoveného termínu, žiadateľ bude o tom upovedomený (§ 49 správneho poriadku).

 


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka