Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Vybavuje:ng. arch. Tomáš Slovák

 

051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

- doručiť vyplnenú žiadosť

- projektovú dokumentáciu spracovanú v súlade s platnými predpismi a normami STN.  Dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť. V dokumentácii musí byť zakreslený návrh trasy prípojok inžinierskych sietí.

- list vlastníctva

- kópiu z katastrálnej mapy

 

Súvisiace predpisy:

- zákon č. 50/1976 Zb. o územnom a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

- vykonávacie vyhlášky k stavebnému zákonu (č. 453/2000 Z.z., 55/2001 Z.z, 608/2003 Z.z.)

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

- Územný plán sídelného útvaru Veľký Šariš (ďalej len ÚPN-SÚ)

- Územný plán zóny (ak je pre dané územie spracovaný) spolu s VZN o jeho záväzných častiach

 

Poplatky:

- bez správneho poplatku

 

Upozornenie

Záväzné stanovisko sa vydáva ako jeden z podkladov nutných pre začatie územného a stavebného konania k investičnému zámeru. 

 

Lehota na vybavenie:

- do 30 dní odo dňa podania žiadosti, najneskôr do 60 dní. Ak žiadosť nebude vybavená do stanoveného termínu, žiadateľ bude o tom upovedomený (§ 49 správneho poriadku).

 


 
 • Verejná vyhláška - Minipark Kanaš

  14.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR prepojenie MK Hríbová a MK Dubová

  9.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Steller s.r.o. - výrub drevín pod VN Kanaš

  31.7.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí SK - Budova hospodárska (pracháreň), obnova VN siete, trafostanica, prípojka

  22.7.2019 viac
 • Oznámenie o zverejnení a prerokovaní "Návrhu územného plánu zóny Veľký Šariš (zástavba IBV) mestská časť Kanaš, lokalita SORDOK I." za účelom zverejne

  1.7.2019 viac
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2019 o určení zásad hospodárenia a

  21.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

  11.6.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka