Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Vybavujú:
Ing. arch. Tomáš Slovák, Mgr. Martin Vaško,  Mária Šebestová

 

 051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme

- doručiť vyplnený návrh vrátane príloh

 

Prílohy:

- doklad o vlastníctve (list vlastníctva na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace)

- kópia katastrálnej mapy predmetného územia

- 2x zjednodušená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.

- záväzné stanovisko mesta (ak bolo vydané)

- správny poplatok

- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy

- stanoviská účastníkov konania

- vyhlásenie stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne

 

Súvisiace predpisy:

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

Poplatky:

- fyzická osoba - 40,00 €

- právnická osoba - 100,00 €

 

Upozornenie

V prípade, že návrh nebude úplný,  nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie 

 

Lehota na vybavenie:

- v jednoduchých prípadoch 30 dní

- v zložitejších prípadoch 60 dní


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac
 • Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby Veľký Šariš

  30.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka