Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Stavebné povolenie

Vybavujú:
Ing. arch. Tomáš Slovák, Mgr. Martin Vaško,  Mária Šebestová

 

051 / 321 41 16, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme

- doručiť vyplnenú žiadosť vrátane príloh

 

Prílohy

- doklad o vlastníctve (list vlastníctva na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace)

- kópia katastrálnej mapy predmetného územia

- 2x projektová dokumentácia pre stavebné povolenie spracovaná v zmysle §9 vyhl. 453/2000 Z. z., vrátane technickej správy o energetickej hospodárnosti budovy v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná a opečiatkovaná osobou oprávnenou pre príslušnú projektovú činnosť.

- kópia právoplatného územného rozhodnutia (ak bolo vydané)

- záväzné stanovisko mesta (ak bolo vydané)

- správny poplatok

- stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy

- stanoviská účastníkov konania

- vyhlásenie stavebného dozoru, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne

Súvisiace predpisy

- stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)

- vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- vyhláška č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

 

Poplatky

- stavby na bývanie:

 rodinný dom - 50,00 €

 bytový dom - 200,00 €

- stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25,00 €

                        ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50,00 €

- stavbné úpravy  dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

                        rodinné domy a stavby na individuálnu rekreáciu - 35,00 €

                        bytové domy - 100,00 €

- na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:
 garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,00 €
 na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,00 €
 na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových     vôd, jazierka - 30,00 €

 na spevnené plochy a parkoviská - 30,00 €
 na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne,  bazény, sklady -

30,00 €

- na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
 garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50,00 €
 na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50,00 €
 na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne dpadových       vôd, jazierka - 50,00 €
 na spevnené plochy a parkoviská - 50,00 €
 na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50,00 €

- na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa

písmen d) a e) - 20,00 €

- na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

            - do 50 000 eur vrátane - 100,00 €
            - nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200,00 €
            - nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400,00 €
            - nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600,00 €
            - nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800,00 €
            - nad 10 000 000 eur - 1 000,00 €

- na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50,00 €

 

Upozornenie

v prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie 

 

Lehota na vybavenie

- v jednoduchých prípadoch 30 dní

- v zložitejších prípadoch 60 dní


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka