Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Poplatok za psa

Vybavuje: Jana Kušnírová

Centrum prvého kontaktu

 

051 321 41 17

 
dane@velkysaris.sk


 

Predmet dane:

je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Kto je daňovníkom?

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je

vlastníkom psa alebo

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť?

vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane

zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

Oznamovacia povinnosť:

Daňovník je povinný písomne oznámiť:

vznik daňovej povinnosti do 30 dní od dňa vzniku daňovej povinnosti. Pri prihlásení je potrebné vyplniť príslušné tlačivo Priznanie k dani za psa a doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho preukazu: údaje o psovi a vlastníkovi psa, očkovanie proti besnote a číslo transpondera – mikročipu.

Po zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému) evidenčnú známku. Pri odcudzení, strate alebo zničení evidenčnej známky sa na základe Žiadosti o vydanie novej evidenčnej známky pre psa vydá za poplatok 1,5 € nová evidenčná známka.zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť tlačivo Priznanie k dani za psa (čiastkové), povinnosťou vlastníka je pri odhlásení evidenčnú známku vrátiť.

Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká.

 

Zníženie a oslobodenie od dane za psa:

 

Mesto Veľký Šariš ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2012:

zníženie dane vo výške 50 % za jedného psa a kalendárny rok u toho istého daňovníka, držaného v rodinných domoch a v záhradkásrskych chatkách a pozemkoch (t.j. 16,60€). Takto určené zíženie platí za každého ďalšieho psa a kalendárny rok. ,

oslobodenie od dane u vlastníkov alebo držiteľov psov:

osamelí dôchodcovia a dôchodcovské manželské páry, bývajúce v rodinných domoch ,v ktorých nie je prihlásená iná osoba k trvalému pobytu, ;občania s ťažkým zdravotným postihnutím; daňovníci držiaci alebo vlastniaci poľovne upotrebiteľného psa.

 

Platenie dane:

Na základe Priznania k dani za psa, správca dane vyrubí daň daňovníkovi a následne mu zašle rozhodnutie, v ktorom bude uvedená výška daňovej povinnosti, číslo bankového spojenia správcu dane a termín splatnosti.

Sadzba dane je 33,20 €  za jednéhopsa a kalendárny rok a takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa a kalendárny rok u toho istného daňovníka, držaného v bytoch a bytgových domoch;

v objektoch slúžiacich na podnikateľské a iné zárobkové činnosti; v chovných staniciach

 

Číslo účtu:

IBAN: SK32 5600 000­0 0008800923 002    BIC: KOMASK2X (toto na výmere nieje)

 

Variabilný symbol:

uvedený v rozhodnutí

 

Daň je možné uhradiť:

BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet

HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia alebo vkladom na účet.

 

Splatnosť dane:

Vyrubená daň do výšky 16,60 eur je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia je splatná v troch splátkach: do 31.5., 31.7. a 31.10. zdaňova­cieho obdobia

 

Súvisiace predpisy:

VZN č. 7/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

 


 
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk Minipark Kanaš

  MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ vyzýva na predkladanie cenových ponúk Predmet zákazky: Minipark Kanaš Druh zákazky: stavebné práce Predpokadaná hodnota zákazky:  38 058,11€ bez DPH Termín pre predloženie cenových ponúk: 18.10.2019 do 8:00 hod.   Bližšie informácie k predkladaniu cenových ponúk obsahujú priložené prílohy.

  10.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac
 • Oznámenie o začatí stavebných prác - ul. Jahodová, Kanaš

  4.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka