Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

Vybavujú:
Ing. arch. Tomáš Slovák, Mgr. Martin Vaško,  Mária Šebestová​​​​​​​

 

051 / 3214116, 0915 961 448

vystavba@velkysaris.sk
 

Čo potrebujeme:

- doručiť vyplnené ohlásenie spolu s prílohami

 

Prílohy k žiadosti:

- Doklad o vlastníctve,  list vlastníctva - nie starší ako 3 mesiace

- Pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach vlastnícke alebo iné právo k stavbe je možné nahradiť čestným vyhlásením v žiadosti

- Kópiu z katastrálnej mapy – nie staršiu ako 3 mesiace

- Jednoduchý technický opis uskutočnenia drobnej stavby

- Výkresová dokumentáciu

 

Pri ohlásení drobnej stavby:

- situácia umiestnenia stavby na pozemku (odstupy od hraníc susedných pozemkov a stavieb)

- jednoduchý nákres stavebného riešenia drobnej stavby (pôdorys, rez, pohľad)

 

Pri ohlásení oplotenia:

- kópiu z katastrálnej mapy (situáciu) s vyznačením trasy oplotenia

 

Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí:

- projektovú dokumentáciu prípojky s vyjadrením príslušného správcu siete k PD

 

Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác):

- náčrt starý a nový stav

- statický posudok (podľa povahy veci)

- Súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby

- Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca.

- Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti KPÚ Prešov ak sa drobná stavba má uskutočniť v pamiatkovo chránenom území.

- Vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté

- Pri právnickej osobe výpis z obchodného registra respektíve živnostenský list

- Správny poplatok podľa položky 60a písm. c) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

Súvisiace predpisy:

- stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky č. 532/2002 Z.z.

 

Poznámka: Žiadatelia v žiadosti uvedú  všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti. 

 

Poplatky:

- 10,00 € fyzická osoba

- 30,00 € právnická osoba

 

Upozornenie

Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Mestského úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.

 

Lehota na vybavenie:

- do 30 dní


 
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Krásna lúka

  20.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Pozvánka na XI. zasadnutie MsZ

  19.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka