Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Daň z nehnuteľností

Vybavuje:

Jana Kušnírová

Centrum prvého kontaktu

 

 051 321 41 17

dane@velkysaris.sk

 

Čo je daň z nehnuteľností?

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

daň zo stavieb (rodinné domy, garáže, záhradné chatky, skleníky, priemyselné a podnikateľské stavby, ostatné stavby)
daň z pozemkov (orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, lesy, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, stavebné pozemky, ostatné plochy)
daň z bytov a nebytových priestorov

 

Komu vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká vlastníkovi

pozemku

stavby

bytu a nebytového priestoru

 

Kedy podať daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia – podáva ho iba ten daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru alebo, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť (zmena hodnoty pôdy alebo pozemku, zmena zníženia dane).

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Aké doklady (prílohy) sú potrebné k podaniu daňového priznania?

Vyplniť príslušné tlačivo Priznanie, priniesť: občiansky preukaz, kópiu živnostenského listu, výpis z Obchodného registra.

K daňovému priznaniu doložiť:

rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností z Katastrálneho úradu (ďalej len KÚ) alebo kópiu listu vlastníctva, poprípade nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, alebo iný doklad o prevode registrovaný KÚ,

pre ťažko zdravotne postihnutých občanov kópiu preukazu ŤZP, ŤZP/S,

pre spoluvlastníkov nehnuteľností ?  Dohoda spoluvlastníkov o určení zástupcu

 

Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností a sadzby:

Mesto Veľký Šariš ustanovilo vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  / pozri VZN č. 7/2014

 

Sadzby dane:

 

Druh dane     eur/m2

 

POZEMKY

orná pôda v extravilán (daň 0,70 %)

orná pôda v intraviláne (daň 1,25%  

trvalé trávnaté porasty v extraviláne (daň 0,70 %)  

trvalé trávnaté porasty v intraviláne (daň1,25%)     

záhrady (daň 0,50 %)

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy (daň 0,50 %) 

stavebné pozemky (daň 0,50 %)       

pozemky pod transformačnou stanicou, predajným stánkom alebo zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie (daň 2,50 %)    

 

STAVBY

rodinný dom (0,12 eur)         

poľnohospodárske stavby (,12 eur)  

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu (0,25 eur)

samostatne stojace garáže ( 0,25 eur)           

stavby hromadných garáží ( 0,25 eur)          

stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou ( 0,25 eur)        

priemyselné stavby (1,20 eur)           

podnikateľské stavby (1,20 eur)       

ostatné stavby ( 1,20 eur)      

 

byty (0,12€)   

nebytové priestory, ktoré neslúžia na na podnikanie (0,25€)           

nebytové priestory ktoré sa využívajú na podnikanie a inú zárobkovú činnosť (1,20€)     

nebytové priestory slúžiace ako garáž (0,40€)         

 

Číslo účtu:

8800923002/5600 vedený v Prima banke Slovensko, a.s. Prešov IBAN: SK32  5600 00­0 0008800923002,

 

Variabilný symbol:

uvedený v rozhodnutí

 

Daň je možné uhradiť:

BEZHOTOVOSTNE prevodom na účet

HOTOVOSTNE v pokladni MsÚ s predložením rozhodnutia alebo vkladom na účet.

 

Splatnosť dane:

Ak ročná daň nepresiahne sumu 16,60 eur je splatná naraz do 31. mája, ak je vyššia, je splatná v troch splátkach: do 31. 5., 31. 7. a 31. 10.zdaňovacieho obdobia.

 

Pozor na splatnosť dane:

Neuhradená daň sa po lehote splatnosti stáva daňovým NEDOPLATKOM.

Za každý deň omeškania platby vyrubí správca dane z dlžnej sumy ÚROK Z OMEŠKANIA.

 

Súvisiace predpisy:

VZN č.     7/2014     o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 

zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

 

 


 
 • Verejná vyhláška - SP Veľký Šariš - úprava TS4, VN, NN

  13.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - SP - Stavba hospodárska, obnova VN siete, trafostanica, NN prípojka

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška - ÚR Medzany - účelová komunikácia

  12.9.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o stavebných prácach - ul. Dlhá

  9.9.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Doplnenie verejného osvetlenia ul. Višňová

  5.9.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka