Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Mesto Veľký ŠarišHľadať
 
 

Ako vybaviť

Nájdete tu základné informácie potrebné k vybaveniu jednotlivých žiadostí na mestskom úrade. V popise sú uvedené podmienky, lehoty, poplatky, žiadosti a všetky nutné prílohy k jednotlivým žiadostiam. 

Vyplnené a podpísané žiadosti spolu s prílohami môže poslať na adresu mestského úradu, alebo odovzdať osobne v centre prvého kontaktu mestského úradu.

 

DANE A POPLATKY

Poplatok za psa

Daň z nehnuteľností

Daň za ubytovanie 

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Stavebné povolenie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Povolenie na odstránenie stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Územnoplánovacie informácie

Povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce 

Určenie súpisného čísla

Zrušenie súpisného čísla

Informačné, reklamné a propagačné zariadenie

Potvrdenie o veku stavby

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Poplatok za znečistenie ovzdušia

Výrub stromov

 

SOCIÁLNA OBLASŤ

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba)

Prídavok na dieťa (osobitný príjemca - záškoláctvo)

 

BÝVANIE

Žiadosť o pridelenie bytu

Žiadosť o pridelenie bytu-opakovaná

 

SPRÁVA MAJETKU MESTA

Všeobecné informácie

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti - bytu

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti - pozemku, stavieb

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti - pozemkov

Žiadosť o nájom nehnuteľnosti - nebytových priestorov

Žiadosť o vyjadrenie k vydaniu osvedčenia podľa §62 Zák. 323/92 Zb. - vydržanie

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

 

MATRIČNÝ ÚRAD:

 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Žiadosť o uzavretie manželstva – slobodní, s trvalým pobytom v matričnom obvod

Žiadosť o uzavretie manželstva – slobodní, s trvalým pobytom mimo matričného obvodu

Žiadosť o uzavretie manželstva mimo miesta trvalého pobytu

Žiadosť o uzavretie manželstva – rozvedení alebo vdovci

Žiadosť o uzavretie manželstva – jeden zo snúbencov je cudzinec


 

NARODENIE DIEŤAŤA  /iba zápis k trvalému pobytu/

VYDANIE ÚMRTNÉHO LISTU

ZÁPISY DO OSOBITNEJ MATRIKY

ZMENY MENA A PRIEZVISKA

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Zmena mena cudzojazyčného na slovenský ekvivalent a naopak

Zmena mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení /v mieste narodenia dieťaťa/

Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti spočívajúca v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvísk

Zmena priezviska spočívajúca v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti, bez koncovky slovenského prechyľovania

Zmena priezviska spočívajúca v úprave v súlade so slovenským pravopisom

Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti

Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Určenie druhého a tretieho mena


VYDÁVANIE MATRIČNÝCH DOKLADOV

Vydanie matričného dokladu na použitie v tuzemsku

Vydanie matričného dokladu na použitie v zahraničí

 

 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

 

ZMENY TRVALÉHO POBYTU

Hlásenie trvalého pobytu

Hlásenie ukončenia trvalého pobytu z dôvodu vysťahovania do zahraničia

Zrušenie – odhlásenie z predchádzajúceho trvalého pobytu z dôvodu zmeny trvalého pobytu na území SR

Zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

 

ZMENY PRECHODNÉHO POBYTU

Hlásenie prechodného pobytu

Ukončenie prechodného pobytu uplynutím doby prechodného pobytu

Predčasné skončenie prechodného pobytu

Zrušenie prechodného pobytu

 

VYDÁVANIE POTVRDENÍ O POBYTE

Vystavenie potvrdenia o trvalom (prechodnom) pobyte

Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie 1. občianskeho preukazu

Vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na vybavenie občianskeho preukazu pri zmene priezviska

 

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

 

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI


 
 • Oznam

  Vážení občania, oznamujeme, že dňa 24.10.2019 (štvrtok) bude Mestský úrad z organizačných dôvodov zatvorený. Za porozumenie ďakujeme.

  22.10.2019 viac
 • Pozvánka na XII. zasadnutie MsZ

  22.10.2019 viac
 • Oznámenie o uložení listovej zásielky

  19.6.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Veľký Šariš

  11.10.2019 viac
 • Návrh na pripomienkovanie VZN č. 6/2019 o správe kultúrnej pamiatky Hrad Šariš

  11.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí ÚK - Osvetlenie prístupových chodníkov k lávkam

  7.10.2019 viac
 • Verejná výhláška - Doplnenie VO ul. Višňová

  7.10.2019 viac

Participuj na rozvoji nášho mesta

Môžete tu získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, územný plán apod.

ÚvodÚvodná stránka